13 de juny de 2012

ALEGACIONS A L'ORDENANÇA DE CIVISME


Exposició de motius

Des de Tots Fem Bages assistim amb preocupació al foment per part de les autoritats d'un discurs en el conjunt de la societat que prima l'esperit punitiu per suposadament “solucionar” part dels seus problemes. Aquest fet és encara més preocupant quan des de l'Ajuntament de Manresa vol fer sota l'excusa del “Civisme”.

Des de Tots Fem Bages no entenem que es vulgui imposar un determinat de model de civisme a cop de sanció. Un model que prioritza l'us comercial de l'espai públic en comptes de fomentar-lo com un espai ampli i d'us intergeneracional.

Ens desagrada comprovar com gran part de les normatives sancionadores d'aquesta nova ordenança s'exerciran de manera punitiva sobre els col•lectius més desvalguts de la nostra societat. Sembla que darrere hi hagi la intenció d'ocultar els aspectes més negatius de la nostra ciutat, com la pobresa, en comptes de buscar solucions reals.

Aquesta ordenança, apart de contenir nombroses normatives amb un perfil clarament classista, serà impossible d'aplicar a efectes pràctics a no ser que implantem un estat policial amb vigilància a cada cantonada. Això implica un gran nivell d'arbitrarietat en la seva aplicació que pot fer que es faci servir només per aplicar-la respecte determinats col•lectius. 

També estem profundament preocupats pel fet que es pugui fomentar la delació entre veïns i veïnes en comptes de cercar solucions col•lectives per problemes col•lectius. I que es pugui fer servir per impedir expressions de protesta respecte les autoritats, així com per limitar la capacitat de les entitats manresanes de donar-se a conèixer.

Es per aquests motius que des de Tots Fem Bages ens posicionem clarament en contra d'aquesta nova Ordenança de Civisme i presentem aquest conjunt d'al•legacions a aquells aspectes que considerem més negatius.


Respecte els articles 13 i 14 (en referència als Graffitis i pintades)

Al•legacions:
En articles 13 i 14 es parla d'aquestes pràctiques fent servir una interpretació força subjectiva sobre el que és un grafitti o pintada, que en uns moments pot ser considerada “negativa” i en d'altres no en funció de criteris que poden ser arbitraris. En el fons hi ha una interpretació particular sobre aquest fenomen lligada a unes determinades normes de conducta quan per altra banda, hi ha sectors amplis de la població que consideren aquests fets com manifestacions artístiques.

Per això demanem la supressió del punt 2 de l'article 13 i del punt 1 de l'article 14.

Respecte l'article 16 (en referència als Cartells col•locats en la via pública)

Al•legacions:
No estem d'acord amb el punt 1 per que es mostra una voluntat punitiva en aquest aspecte mentre no s'ofereix una alternativa viable pel conjunt de les entitats manresanes, com podria ser la reserva d'espais específics suficients per que aquestes poguessin fer-los servir per difondre les seves activitats. Aquest fet perjudicarà greument a les entitats que no puguin costejar despeses de publicitat per donar-se a conèixer.

Per això demanem la supressió del punt 1 de l'article 16 mentre l'Ajuntament no faciliti espais suficients especialment habilitats per que puguin ser utilitzats per les entitats manresanes.

Respecte l'article 21 (en referència al Joc en l'espai públic)

Al•legacions:
Tot l'article 21 mostra una voluntat punitiva amb la pràctica del joc en l'espai públic “fora de les àrees habilitades” en teoria per defensar “els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris”. Som conscients que en ocasions es poden donar situacions conflictives en carrers i places, en especial amb els infants i joves que sempre han utilitzat el carrer per jugar. Però en molts casos nens i joves no tenen espais habilitats o aquests són clarament insuficients. Creiem que no es pot prioritzar l'us comercial dels carrers en perjudici d'altres usos com el lúdic i més quan hi ha una mancança greu d'espais que es puguin fer servir a tal efecte.

Per això demanem la supressió de tot l'article 21.

Respecte l'article 23 (en referència a la mendicitat)

Al•legacions:
L'apartat primer d'aquest article és totalment superflu i s'hauria de donar per suposat que els serveis socials tenen l'obligació d'atendre a les persones en greus dificultats socials i econòmiques. No entenem per que es fa constar aquí a no ser que es vulgui relacionar “subtilment” l'exercici de la mendicitat amb “l'incivisme”. Sobre l'apartat segon, no queda clar quin seria el criteri per interpretar les conductes sancionables ja que es podrien interpretar de forma subjectiva. El redactat pot donar a entendre que hi ha una voluntat d'amagar i restringir el fenomen de la mendicitat per motius “estètics” quan en la majoria dels casos és una activitat producte de situacions econòmiques greus.

Respecte l'article 26 (en referència al sexe en l'espai públic)

Al•legacions:
No ens agrada el redactat de tot aquest article per que demostra una visió pejorativa de les relacions sexuals, com si fos una cosa bruta que calgués ocultar. Especialment greu és en el tema de la prostitució ja que l'aplicament d'aquesta mesura la relegaria a espais privats que farien més difícil el control de les xarxes de proxenetisme que esclavitzen a moltes dones.

Per això demanem la supressió de tot l'article 26

Respecte l'article 31 (en referència al consum de drogues en l'espai públic)

Al•legacions:
La ordenança no sembla estar feta per tractar de solucionar un problema greu com podria ser l'alcoholisme i la drogodependència. Sobre l'alcohol sembla que es digui que es “bo” consumir-lo  en els establiments comercials i que es “dolent” fora d'aquests, com si hi hagués la voluntat de fomentar l'oci consumista. Respecte el consum de drogues il•legals en la via pública sembla que la voluntat sigui més d'ocultar aquest fet, que es dona més en sectors menys afavorits, que no una preocupació real per la salut pública.

Per això demanem l'eliminació dels punts 1.1 i 2.2. de l'article 31.

Respecte l'article 36 (en referència a l'ús de l'espai públic)

Al•legacions:
Especialment preocupant és la redacció d'aquest article on criminalitza tota una sèrie de conductes que no es poden qualificar d'incíviques. En molts casos aquests fets són producte de viure en una situació social extrema o amb grans dificultats econòmiques. No s'entén com es pot pretendre sancionar conductes com dormir en un banc o fer servir una font per rentar-se o recollir aigua quan aquests fets es fan en la majoria dels casos per necessitat. Igual o més greu és la part on es prohibeix acampar en la via pública que sembla fet expressament per contrarestar l'impacte que va tenir el moviment del 15M o qualsevol altre tipus de protesta ciutadana. 
Per això demanem la supressió dels apartats a, b, c i d del punt 2 de l'article 31.

Respecte l'article 47 (en referència a la prohibició d'estendre roba en balcons o baranes exteriors que donin directament a espais públics)

Al•legacions:
Trobem especialment greu que es considere incívic i es vulgui prohibir un fet com estendre roba en balconades i obertures exteriors, cosa que s'ha fet durant tota la vida. Creiem que en el fons es fa per “motius estètics” que oculten una visió clarament classista de la societat sota arguments poc creïbles com que poden provocar gelades a les voreres quan aquest fet, en el supòsit que es doni, seria un fet molt puntual. Regalarà l'Ajuntament de Manresa assecadores a totes aquelles persones que viuen en immobles antics sense patis interiors? 

Per això demanem l'eliminació de l'apartat f de l'article 47.

Respecte l'article 51 (en referència a la prohibició de transitar o estar-se als espais públics completament despullat o només amb un banyador o peça de roba similar)

Al•legacions:
Aquest redactat pretén sancionar una conducta en base a una moralitat concreta. No es pot considerar incívic anar vestit d'una o altra manera, o fins i tot no anar-ne. El delicte de “escàndol públic” ha estat suprimit des de fa temps i pertany a altres èpoques fosques. No s'entén aquest especial interès en una població com la nostra, que a més no té cap tipus de platja si no es en funció, per una banda, de copiar legislacions fetes en altres municipis i per una altra, en suposats criteris morals que poden ser profundament qüestionats.

Per això demanem la supressió del punt 1 de l'article 51.

                                                                                                                Manresa, juny 2012


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada